Mis on pakendiaruanne?

Üks Pakendiseadusest tulenev kohustus on pakendi ja pakendijäätmete arvestuse pidamine.

Mille üle täpsemalt ettevõtja peab arvestust pidama ja milliseid algdokumente koguma ja kui pikalt säilitama on leitav Pakendiseadusest § 24.
TVOga koostöö tegemise aluseks on ettevõtja poolt koostatud pakendiaruanne, mis peab sisaldama alljärgnevaid andmeid:

ettevõtja poolt maaletoodud pakendatud kauba pakend
ettevõtja poolt pakendatud kauba pakend

TVOle esitatava pakendiaruande vormi saad alla laadida siit.
Pakendiaruande vormid inglise keeles ja vene keeles.

Pakendiaruande esitamine käib läbi TVO kliendiportaali aruanne.tvo.ee. Sõlmiga TVOga kliendileping, genereerige endale kliendiportaalis parool, logige sisse, sisestage oma andmed ja edastage pakendiaruanne.

Kui pakendiaruande maht on suurem kui 5 tonni, siis tuleb pakendiaruande lasta auditeerida. Selle kohta leiad rohkem informatsiooni siit.

Mis on Pakend?

Pakendiseaduse kohaselt on pakend:

  • mis tahes materjalist valmistatud toode, mida kasutatakse kauba mahutamiseks, kaitsmiseks, käsitsemiseks, kättetoimetamiseks või esitlemiseks selle kauba olelusringi vältel: toormest kuni valmiskaubani ning tootja käest tarbija kätte jõudmiseni. Pakendiks loetakse ka samal eesmärgil kasutatavaid ühekorrapakendeid.
  • toode, mis on kujundatud ja määratud müügikohas täitmiseks, ja ühekordseks kasutamiseks mõeldud toode, mida müüakse, mis on täidetud või mis on määratud müügikohas täitmiseks, loetakse pakendiks, kui see toode täidab pakendi funktsiooni
  • Pakendi komponendid ja pakendiga püsivalt ühendatud lisaelemendid loetakse selle pakendi osadeks, millega nad on ühendatud. Ühtlasi loetakse pakendiks lisaelement, mis ripub vahetult toote küljes või on toote külge kinnitatud ja täidab pakendi funktsiooni, välja arvatud juhul, kui see element on toote lahutamatu osa ning on mõeldud tarbimiseks või äraviskamiseks koos tootega.

Pakendiaruande koostamine (maaletoomine)

  • Pakendiaruande koostamiseks tuleb välja selgitada millised on ettevõtte poolt maaletoodud kaubad ning kuidas need on pakendatud. Regulaarselt maaletoodavate ja enam vähem sarnaselt pakendatud kaupade puhul on lihtsam - kauba ümber olevad pakendid tuleb üks kord ära kaaluda, edaspidi lugeda vaid maaletoodud kaupade koguseid ja korrutada kaaludega läbi.
  • Kui aga maaletoodavad kaubad on väga erinevad, siis võivad abiks olla kauba saatelehtedel olevad andmed  - neto- ja brutokaalud. Abiks võivad olla ka tarnijad ise, kellel suure tõenäosusega on täpselt teada kui palju nende poolt müüdud kaupade ümber erinevat pakendit on.
  • Juhul kui kogu maaletoodud kaup jääb ettevõttesse ja kasutatakse ettevõtte enda tegevuses, siis tuleks pakendijäätmed muudest jäätmetest eraldi koguda, anda üle jäätmekäitlejale, kes need kaalub ja taaskasutusse suunab. Jäätmete koguste alusel saab koostada ka pakendiaruande. Siinkohal on hästi oluline eristada maaletoodud kaupade pakendijäätmetest Eestist ostetud kaupade pakendijäätmed. Need ei ole Teie kohustus ja ei tohi kajastuda Teie pakendiaruandes.

Pakendiaruande koostamine (pakendamine)

  • Kui ettevõte oma tegevuse käigus pakendab kaupu ja müüb selle Eesti turule või kasutab oma tarbeks, peab ettevõtte kasutatud pakendite koguste üle arvestust pidama ja kajastama selle info ka pakendiaruandes. Reeglina on ettevõttes teada, kui palju pakendimaterjale kasutatakse toote kohta. Ka siinkohal saab tarnijate abi kasutada ja küsida neilt ostetud tühja pakendi kaalud.
  • Oluline on siinkohal silmas pidada, et kõik see, mis pannakse tootele ümber ja mis ei ole toote lahutamatu osa, on pakend ja selle üle tuleb arvestust pidada.
  • Kui ettevõte oma tegevuse käigus kaupu pakendab, kuid viib kogu pakendatud kauba või osa sellest Eestist välja, siis selliste pakendamiseks kasutatud pakendite koguste üle tuleb samuti arvestust pidada, kuid seda ei pea deklareerima ehk pakendiaruandes kajastama. See on osa ettevõtte kohustuslikust sisemisest arvestusest.

Pakendiaruande esitamine

Pakendiaruande esitamine:

Pakendiaruande esitamine käib läbi meie süsteemi aadressil aruanne.tvo.ee. Logige sinna sisse, sisestage oma andmed ja edastage aruanne.

Selles, kui tihti aruanne esitada tuleb, lepime me omavahel kokku. Võimalikud variandid on korra kuus või kvartalis. 


Veebitehas
Vaata